Prof. Dr. ŞUREDDİN MEMMEDLİ

BAŞKA YAYINLAR

Tez çalışmaları
• 2003, Borçalı Edebi Muhiti: Kaynakları, Teşekkülü, İnkişafı (1920 Yılına Kadar) / Yüksek Doktora tezi, 344 s., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nizami Edebiyat Enstitüsü, Bakü
• 1988, Gürcü–Azeri Edebiyat İlişkileri: 19. Yüzyıl Gürcü Matbuatında Azerbaycan Edebiyatı Meseleleri / İlk Doktora tezi, 178 s., Azerbaycan Bilimler Akademisi Nizami Edebiyat Enstitüsü, Bakü
• 2003, Borchali Literary Environment: Sources and Evolution / 344 p., PhD (Doctor of Sciences), Nizami Institute of Literature, National Academy of Scien­ces of the Azerbaijan, Baku
• 1988, Azerbaijan Literature in 19. Century's Geor­gian Pressing / 178 p., PhD (Candidate of Sciences), Nizami Institute of Literature, The Academy of Scien­ces of the Azerbaijan, Baku

> Hakemli dergilerde makaleler
• 2013, Azerbaycan Edebiyatında Küçürek Öykü / Erdem, 24, Ankara
• 2012, Âşık Garip Halk Öyküsü ve Tiflis-Borçalı Mekân İmgesi / Turan-SAM, Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, ISSN 1308–8041, e-ISSN 1309–4033, 14: 120–126, Kars
• 2012, Gürcistan’daki Borçalı Azeri Türklerinde Âşıklık Geleneği (Gülnara Gocaeva ile ortaklı) / Turan-SAM, Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, ISSN 1308–8041, 14: 28–36, Kars
• 2011, Gürcü Edebiyatında Leyli-Mecnun Konusu (Edebi İlişkilerde Arketip Kavramı Açısından) / Karadeniz (Black Sea – Черное Море), 11: 57–69, Samsun
• 2010, Azerbaycan Şiirinde Nevruz / Turan-SAM, Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, ISSN 1308–8041, 5: 5–15, Konya
• 2010, Акакий Церетели о Мирзе Фетели Ахундзаде = Akaki Tsereteli Mirza Fethalı Ahundzade Hakkında (Rusça) / Кавказ и Мир = Kafkas ve Dünya (The Caucasus and The World), İberia Uluslar Arası Üniversitesi, ISSN 1987–7293, 8, 14–17, Tiflis
• 2010, Gürcistan'da Eğitim Sisteminin Özellikleri (Nevruz Bayramov ile ortaklı) / Azerbaycan Mektebi, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı: ilmi-nazari, pedagoji dergi, ISSN 0134–3289, 4: 96–106, Bakü
• 2010, Konya Selçuklular Sarayındaki Tiflisli Âlim / Turan-SAM, Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, ISSN 1308–8041, 7: 100–106, Konya
• 2009, Âşık Şenlik Baba ve Borçalı / Turan-SAM, Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, ISSN 1308–8041, 1: 27–36, Konya
• 2009, Gürcistan'da Âşıklık Geleneğinin Birincilleri / Turan-SAM, Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, ISSN 1308–8041, 3: 66–73, Konya
• 2009, Ziya Borçalı ve Onun Cönk-Beyazı (Gülnara Gocaeva Memmedova ile ortaklı) / Turan-SAM, Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, ISSN 1308–8041, 4: 63–71, Konya
• 2008, 12. Yüzyıl Gürcü Şairi Şota Rustaveli ve Nevruz (Gülnara Gocaeva ile ortaklı) / Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kafkas Üniversitesi, 1: 163–166, Kars
• 2008, Kars İslam Şurası'nın İlk Reisi Borçalılı Kepenekçi Emin Ağa (Mustafa Tanrıverdi ile ortaklı) / Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kafkas Üniversitesi, 2: 165–180, Kars
• 2002, Azer­bay­can Klasik Edebiyatının Tiflis Nüshaları / Strüktür-Semantik Araştırmalar, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Edebiyat Enstitüsü, 2: 11–18, Bakü
• 2001, Borçalı Ede­bi Muhiti: Kay­nakları, Gelişimi = Borchali Literary Environment: Sources and Evolution / Azerbaycan Araştırmaları Jurnali = Journal of Azerbaijan Studies, Xezer Üniver­sitesi = Khazar University, 3/4: 47–73, Bakü
• 2001, საქართველოში აზერბაიჯანული ლიტერატურის განვითარების საკითხები = Gürci­stan'da Azerbaycan Edebiyatının Gelişimi Meseleleri (Gürcüce) / Tiflis Devlet Pedagoji Üniversitesi Eserleri, 9: 74–77, Tiflis
• 2001, Şair Zabit Kimdir / Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Haberleri, Edebiyat, Dil, Sanat serisi, 1–2: 87–92, Elm neşriyatı, Bakü
• 2000, 12. Asrın Filozof Şairi Necmeddin Tiflisi / Etiğin ve Estetiğin Aktüel Problemleri, Azerbaycan İlimler Akademisi Felsefe ve Hukuk Enstitüsü, 79–81, Bakü
• 2000, Borçalı Dramaturgu Kerim Bey Şerifli / Pedagoji Tetkikatlar (ilmi makaleler mecmuası), Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, 2 (9): 100–104, Bakü
• 1999, Dede Korkut'un Borçalı İzlerine Dair / Kitabi-Dede Korkut (makaleler toplusu), Azerbaycan Bilimler Akademisi, 148–150, Bakü
• 1999, Тбилиси и исламский мир в 12-ом веке = 12. Yüzyılda Tiflis İslam Âlemi (Rusça) / Tiflis Devlet Pedagoji Üniversitesi Eserleri, 6: 200–202, Tiflis
• 1989, Avesta'nın Gürcü Tetkikatçıları (19. Asrın İkinci Yarısı Gürcü Matbuatının Materyalleri Esasında) / Azerbaycan İlimler Akademisi Haberleri, Edebiyat, Dil, Sanat serisi, 3: 3–8, Bakü
• 1986, Bir Halk Mahnısının Gürcü Varyantı / İlim ve Hayat, Azerbaycan Bilik Cemiyeti, ilmi dergi, 7: 21–22, Bakü

> Bilimsel-popüler dergilerde, kitaplarda ve mecmualarda araştırma makaleleri
• 2013, Tiflis Azerbaycan Tiyatrosunun İlk Kademleri / Qarapapaqlar, uluslar arası ilmi-kitlesel dergi, ISSN 1987–6769, 1. yazı, 7 (71): 31–37; 2. yazı, 8 (72): 29–35; Tiflis
• 2012, Mirza Fethalı 19. Yüzyıl Gürcü edebi Miyarında / Qarapapaqlar, uluslar arası ilmi-kitlesel dergi, ISSN 1987–6769, 10 (62): 34–39; Tiflis
• 2012, M. F. Kırzıoğlu: Karapapak (Borçalı–Kazah) Uruğunun Kür–Araz Boylarındaki 1800 Yılına Bir Bakış / Qarapapaqlar, uluslar arası ilmi-kitlesel dergi, ISSN 1987–6769; 1. hisse 7 (59): 7–13; 2. hisse 8 (60): 5–10;  3. hisse 9 (61): 6–12; 4. hisse 10 (62): 6–12; Tiflis
• 2012, Takdim: Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu / Qarapapaqlar, uluslar arası ilmi-kitlesel dergi, ISSN 1987–6769, 7 (59): 6, Tiflis
• 2012, Ahıskalı İlk Kadın Eğitimci Sefika Şeyhzade-Efendizade (Gülnara Goca Memmedova ile ortaklı) / Bizim Ahıska, kültür dergisi, yerel süreli yayın, ISSN 1305–1997, 27: 13–16, Ankara
• 2012, Gürcistan Coğrafyasında Türklüğün Eski Çağları (Gülnara Goca Memmedova ile ortaklı) / Bizim Ahıska, kültür dergisi, yerel süreli yayın, ISSN 1305–1997, 26: 29–33, Ankara
• 2012, Ölümü Ölümsüzleştiren Müdrik / Semra Alyılmaz, Cengiz Alyılmaz: Prof. Dr. Valeh Hacılar'ın Ardından, Valeh Hacılar Uluslar arası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı Özel Yayını, 108–129, Ankara
• 2011, Borçalı’nın Türk Dünyasına Bahşettiği Ünlü Âşık Şenlik / Ozan Dünyası, 3 (6): 59–71, Bakü
• 2011, Borçalı’dan Türkiye’ye Kaçhakaç Göçleri (Gülnara Goca Memmedova ile ortaklı) / Bizim Ahıska, kültür dergisi, yerel süreli yayın, ISSN 1305–1997, 22: 9–13, Ankara
• 2011, Kaçhakaç Göçleri Şiirlerde (Gülnara Goca Memmedova ile ortaklı) / Bizim Ahıska, kültür dergisi, yerel süreli yayın, ISSN 1305–1997, 24: 18–20, Ankara
• 2010, Alın Yazımızdan Yapraklar: 19. Asırda Borçalı'da Sosyal Yaşam / Qarapapaqlar, 3 (33): 8–15, Tiflis
• 2010, Alın Yazımızdan Yapraklar: Ata Yurdumuz Borçalı 20. Asırda / Qarapapaqlar, 5 (35): 8–14, Tiflis
• 2010, Âşık Şenlik İle Kuşçu Abbas Karşılaşması / Ozan Dünyası, 1: 89–94, Bakü
• 2010, Necmeddin Sabit Tiflisi / Meydan, 5 (10): 34–36, Tiflis
• 2010, Ö. F. Nemanzade’nin Ahıska'dan Başlayan Büyük Türkçülük Yolu / Qarapapaqlar, 9 (39): 6–14, Tiflis
• 2010, Türkiye Kaynakları Borçalı ve Karapapaklar Hakkında / Qarapapaqlar, 12 (42): 32–34, Tiflis
• 2009, Ahıskalı Ömer Faik Numanzade'nin Edebi Kişiliği ve Bir Makalesi / Bizim Ahıska, kültür dergisi, yerel süreli yayın, ISSN 1305–1997, 13: 38–45, Ankara
• 2009, Alın Yazımızdan Yapraklar: Borçalı 18. Asırda / Qarapapaqlar, 3 (21): 16–24, Tiflis
• 2009, Alın Yazımızdan Yapraklar: Borçalı 19. Yüzyılda / Qarapapaqlar, 8 (26): 7–14, Tiflis
• 2009, Borçalı'nın Şair Oğlu Zabit Hakkında Ne Biliyoruz / Qarapapaqlar, 6 (24): 53–59, Tiflis
• 2009, Gürcistan'dan Türk Göçleri (Gülnara Gocaeva ile ortaklı) / Bizim Ahıska, kültür dergisi, yerel süreli yayın, ISSN 1305–1997, 15: 12–17, Ankara
• 2008, Aziziyim, Kars'a Yaz / Qarapapaqlar, 3 (14): 21–24, Tiflis
• 2008, Âşık Şenlik İle Kuşçu Abbas Karşılaşması / Qarapapaqlar, 10 (18): 38–41, Tiflis
• 2008, Borçalı Türklerinin Nevruz Gelenekleri / Azerbaycan Türk Kültür Dergisi, 373: 28–29, Ankara
• 2008, Kaplan Postlu Şövalye'de Nevruz = ნავროზობა ვეფხისტყაოსანში (Gülnara Gocaeva ile ortaklı) (Türkçe, Gürcüce) / Pirosmani = ფიროსმანი, 5: 54–55, İstanbul
• 2008, Tarih Boyunca Azerbaycan–Gürcü Edebi Alakaları / Qarapapaqlar, 1 (9): 21–24, Tiflis
• 2007, Dede Korkut ve Borçalı / Edebi Gürcistan, 347–353, Üniversal yayıncılık, Tiflis
• 2007, Edebiyatımızda İlahiler / Ehli-Beyit, 36: 17–18, Tiflis
• 2007, Gürcistan'da Kadim Bir Türk Boyu Karapapaklar (Gülnara Gocaeva ile ortaklı) / First Business, 9: 134–137, Ankara
• 2007, “Molla Nesreddin”in Borçalı Temsilcileri / Qarapapaqlar, 5: 6–11, Tiflis
• 2006, Tiflis'te İslam Medeniyeti (11.–14. Asırlarda) / Metsniereba = İlim, 2: 20–23, Tiflis
• 2005, Âşık Gerip ve Borçalı / Dede Korkut, 6/7, Tiflis
• 2005, Dede Emrah'ın Sanat Mührü / Dede Korkut, 1: 40–41, Tiflis
• 2005, Dede Korkut ve Borçalı / Dede Korkut, 1: 40–41, Tiflis
• 2005, Hasta Hasan Hocaların Hocası / Dede Korkut, 7–8–9: 26–29, Tiflis
• 2005, Gürcü-Azerbaycan Edebi Alakaları: 19. Asır Gürcü Matbuatı ve Azerbaycan Ede­biyatı / Qarapapaqlar, 4: 57–62, Tiflis
• 2005, Peleng Derili Cengâver Yeni Libasta / Azerbaycan, 5: 199–203, Bakü
• 2002, Gayretli Muallim, Âlim, Şair / Medeni-Maarif, 7 (137): 39–42, Bakü
• 2001, Şehri­ya­r'ım, Gürcistanlı Tanı, Bil / Azerbaycan, 10: 169–172, Bakü
• 2000, Ziya Borçalı'nın Cönk-Beyazı / Prometey, 1/2: 52–54, Bakü
• 1987, აკაკი – მირზა ფატალი ახუნდოვის მთარგმნელია = Akaki Mirza Fethalı Ahundov'un Tercüme­ci­si­dir (Gürcüce) / თეატრალური მოამბე = Tiyatro Haberleri, 3, Tiflis
• 1987, Gürcü Edebiyatında Kaçak Kerem / Azerbaycan, 9: 139–141, Bakü
• 1987, Симпатии братского народа = Kardeş Halkın Rağbeti (Rusça) / Литературный Азербайджан = Edebi Azerbaycan, 12: 93–94, Bakü
• 1985, Страницы дружбы = Dostluk Sayfaları (Rusça) / Литературная Грузия = Edebi Gürcistan, 2: 159–163, Tiflis
• 1982, Büyük Sanatkâra Muhabbet: M. F. Ahundov 19. Asrın İkinci Yarısı Gürcü Matbuatında / Azerbaycan, 10: 32–36, Bakü

> İnternet ağ sayfalarında kitapları, araştırma makaleleri
• 2012, Azerbaycan Edebiyatının Borçalı Kolu / Milli Virtual Kütüphane, http://kitabxana.net/files/books/file/1349714118.pdf (erişim 20.07.2012)
• 2012, Karapapakların Gürcistan'dan Osmanlı'ya Kaçhakaç Göçleri (Gülnara Gocaeva ile ortaklı) / Terekeme Karapapak Türkleri Kültür ve Sanat Derneği Sitesi, http://www.terekeme­karapapak­turkleri.com/?Bid=1181492 [erişim 18.06.2012]
• 2011, Azerbaycan Edebiyatının Borçalı Kolu (monografi) / Azerbaycan Respublikası Prezident Kütüphanesi, http://ebooks.preslib.az/pdfbooks/azbooks/azedborch.pdf (erişim 28.02.2011)
• 2011, Edebi Borçalı: Bedii Edebiyatta Borçalı Mevzusu / Azerbaycan Respublikası Prezident Kütüphanesi, http://ebooks.preslib.az/pdfbooks/azbooks/ebedbocra.pdf (erişim 28.02.2011)
• 2011, Gürcistan Azerbaycanlıları: Gürcistanda Azer Türkleri meskûnlaşan inzibatî-arazi vahitleri: istatistik-ansiklopedik bilgiler / Azerbaycan Respublikası Prezident Kütüphanesi, http://ebooks.preslib.az/pdfbooks/azbooks/gurcazz.pdf (erişim 28.02.2011)
• 2011, Paralanmış Borçalı veya Ermeniler 1918'de Borçalı'nın güney kısmını işgal etmişler / Azerbaycan Respublikası Prezident Kütüphanesi, http://ebooks.preslib.az/pdfbooks/azbooks/paralborcha.pdf (erişim 28.02.2011)
• 2009, Borçalı Tarihi / Turan-SAM, Turan Stratejik Araştırmaları Merkezi Sitesi, http://www.turansam.org/makale.php?id=545 [erişim 12.05.2009]
• 2009, Gürcistan'da Azeri Türkleri Meskûnlaşan Arazi Bölgeleri / Turan-SAM, Turan Stratejik Araştırmaları Merkezi Sitesi, http://www.turansam.org/dosyalar.php?id=­15 [erişim 25.02.2009]
• 2009, Prezident Kepenekçi Emin Ağa / Ulu Türk Yurdu Borçalı Sitesi, http://www.borchali.net/index.php?cat­=oxu&id=286 [erişim 12.07.2009]
• 2008, Borçalı Edebi Hazinesi: Fahralı / Ulu Türk Yurdu Borçalı Sitesi, http://www.borchali.net/index.php?cat­=yazilar&id=59 [erişim 15.05.2008]
• 2008, Borçalı Türklerinin Nevruz Gelenekleri / Azerbaycan Türk Kültür Derneği Sitesi, http://www.azerbaycankulder.org/dergi/2007–111201/2008ocak.pdf [erişim 02.02.2008]
• 2008, Kars'taki Borçalı Karapapakları / Ulu Türk Yurdu Borçalı Sitesi, http://qarapapaqlar.borchali.net/index.php?cat­=oxu&id=205 [erişim 16.03.2008]
• 2007, “Molla Nesreddin”in Borçalı Temsilcileri / Ulu Türk Yurdu Borçalı Sitesi, http://www.qarapapaqlar.borchali.net/­index.php?cat=oxu&­id=22 [erişim 20.09.2007]

Makale hâkimlikleri
• 2013, Ayşe Balkan: Cihan Aktaş'ın “Azize'nin Son Günü” Adlı Hikâye Kitabındaki Azerbaycan Kültürüne Ait Unsurlar, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 5, Erzurum
• 2012, Cengiz Gökşen, Bağdagül Bulut: Âşık Şenlik Şiirlerinde Güzel Tipi, Turan-SAM, yıl 2012, cilt 4, sayı 16, s. 20–28, Kars
• 2012, Muhammet Kemaloğlu: Terekeme–Karapapak Türkleri Yerleşim Alanları, TEKE (Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim), uluslararası dergi, sayı 1/3, s. 55–81, Erzurum
• 2011, Muhammet Kemaloğlu: Terekeme–Karapapak Türklerinde Dualar (Alkışlar) ve Beddualar (Kargışlar), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 26, s. 55–75, Muğla

Katıldığı bilimsel toplantılar
• 2013, Gürcistan'da Borçalı / Karapapak Türkleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Gürcistan Çalıştayı, T. C. Başbakanlık Dış Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı, 29–30 Ekim, Ankara
• 2013, Arşivlerdeki Cönklerde Âşık Şenlik Şiirleri / Ölümünün 100. Yılında Âşık Şenlik ve Türk Dünyası Âşıklar Şöleni (1–5 Kasım), Ardahan, İstanbul
• 2013, Düzenleme Kurulu üyesi, 3. Uluslar arası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2– 4 Ekim, Ardahan Üniversitesi
• 2013, Orta Yüzyıllar Gürcü Edebiyatında Doğu Edebiyatı Etkisi (Şair Teymuraz ve Eserleri Örneği) / Ahmet İçli ile ortaklı, “Kavimler Göçünden Orta Asya – Kafkasya – Anadolu” Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslar arası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi (25–27 Eylül, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi), Ağrı
• 2013, Gürcistan'daki Borçalı–Karapapak Türkleri Edebiyatı / KIBATEK (Kıbrıs, Balkanlar, Asya Türk Edebiyatları Kurumu) Sempozyumu (23–27 Mayıs, Okan Üniversitesi), İstanbul
• 2012, Gürcistan'da Âşık Şenlik / Uluslararası Çıldır Göl Festivali (04–08 Temmuz, Çıldır Belediyesi), Ardahan
• 2012, Gürcistan'da Karapapak Türk Yerleşimleri / Gülnara Gocaeva ile ortaklı, 3. Türk Şöleni Sempozyumu (17–19 Mayıs, Güneş Vakfı / Atatürk Üniversitesi, Erzurum), Erzurum
• 2012, Ünlü Azerbaycan Şairi Zelimhan Yakup'un “Kağızman'ın Elması” Şiiri (Yapısal-Semantik Çözümleme) / Gülnara Gocaeva ile ortaklı, Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu (24–26 Mayıs, Kafkas Üniversitesi, Kars-Kağızman), Bildiriler Kitabı, 166–174, ISBN 978–605–5343–11–8, Savaş Yayınevi, Ankara
• 2012, 1918 Ermeni–Gürcü Savaşı ve Borçalı Türklerine Karşı Ermeni Fesatları / 1. Uluslar arası Türk–Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, 2–4 Mayıs, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
• 2012, Valeh Hacılar'ın Karapapak İlleri Şiiri (Strüktür-Semantik Çözümleme) / Kafkas Halklarının Folkloru ve Lingvo Kültürolojisi (Profesör Valeh Hacılar'ın hatırasına) Uluslararası İlmi Sempozyumun Materyalleri, Tiflis, 18–21 Nisan 2012; Elm ve Tahsil, Bakü, 458–464
• 2012, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi / Oturum başkanı, Kafkas Halklarının Folkloru ve Lingvo Kültürolojisi (Profesör Valeh Hacılar'ın hatırasına) Uluslararası İlmi Sempozyum, 18–21 Nisan, Tiflis
• 2012, Âşık Şenlik Şiirleri Gürcistan, Azerbaycan Arşivlerinde / Âşık Şenlik Sempozyumu, 26 Mart, Kafkas Üniversitesi, Kars
• 2011, Azerbaycan Edebiyatında Küçürek Öykü / Edebiyatta Yeni Tür: Küçürek Öykü Sempozyumu, Ardahan Üniversitesi, Ardahan
• 2010, Dede Korkut'un Borçalı İzleri / Türk Epik Ananesinde Destan, Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine 6. Uluslararası Folklor Konferansı (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü, Bakü) Materyalleri, 465–468, Bakü
• 2010, Leyli–Mecnun Süjesi Gürcü Edebiyatında (Arketip Konseptsisi Bakımından) / Mukayeseli Edebiyat ve Medeniyet: Medeniyetlerde ve Edebiyatlarda Arketipler Uluslararası İlmi Konferansı (Slav Üniversitesi, Bakü) Materyalleri, 58, Bakü
• 2009, Eski Çağ'da Gürcistan'da Türk Kültürünün İzleri / Kafkaslarda Türk Dili ve Kültürünün Etkileri Uluslar Arası Çalıştayı, Ardahan Üniversitesi, Ardahan
• 2009, 18. Yüzyıl Gürcü Yazarı S.-S. Orbeliani'nin Seyahatnamesinde İstanbul / Gülnara Gocaeva ile ortaklı, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (5–10 Ekim 2009, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara) Bildiriler, 535–548, Ankara 2012
• 2008, Gürcistan’daki Azeri Türkleri Ağzının Özelliklerine Dair / 6. Uluslararası Türk Dili Kurultayı (20–25 Ekim 2008) Bildirileri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, s. 3121–3125
• 2008, Gürcistan Türklerinin Kars'a ve Türkiye'nin Diğer Bölgelerine Göç Hareketleri / Gülnara Gocaeva ile ortaklı, 2. Uluslar Arası Kafkasya Tarih Sempozyumu (Kafkas Üniversitesi) Kitabı, 219–226, Kars (Erzurum 2009)
• 2007, Sivas Terekemelerinin Ata Yurdu Borçalı Osmanlılar Yönetiminde / Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu (Sivas) Bildiriler Kitabı, Sivas
• 2005, Borçalı Halk Şiirinde Milli Müca­dele / Türk Halk Kültüründe Milli Mücadele 1. Uluslar arası Halk Kültürü Sempozyumu (Erzurum) Bildirileri, 361–371, Mega yayınları, Erzurum• 2000, Borçalı Edebi Muhitinde Dramaturgi / Tetkikler, Bilimsel-Teorik Konferans Mater­yal­leri, Azer­bay­can–Av­rupa Edebi-Kültür İlişkileri Merkezi, 3–9, Bakü

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol